Über uns

Historia firmy Faber

Firma FABER została utworzona w roku 1988 i jako jedna z pierwszych w rejonie Dolnego Śląska zajmowała się doradztwem podatkowym i księgowym, rozszerzając zakres swoich usług o działalność szkoleniową oraz informatyczną z zakresu księgowo-finansowego.

Po wejściu w życie przepisów ustawy z 19.10.1991 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz o biegłych rewidentach i ich samorządzie uzyskaliśmy wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 830.

Faber headquarter

Obecna siedziba firmy ZBR Faber Sp. z o.o., fot. Jan Kowalski, źródła własne

Doświadczenie

W ponad 20 latach naszej pracy badaliśmy sprawozdania finansowe przedsiębiorstw z terenu zachodniej i południowo-zachodniej Polski oraz w Warszawie. Łącznie objęto audytem ponad 2.900 sprawozdań finansowych różnych podmiotów gospodarczych: spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, banków, działalności osób fizycznych, wyższych uczelni, zakładów opieki zdrowia, zakładów pracy chronionej, fundacji i stowarzyszeń.

Audytowane przez naszą firmę sprawozdania finansowe spółek z udziałem kapitału zagranicznego konsolidowane są w grupowych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych korporacji badanych przez audytorów zagranicznych (m.in. E&Y, PWC, KPMG, Deloitte), z którymi od lat współpracujemy. Stosujemy międzynarodowe standardy i wykonujemy audyty sprawozdań sporządzanych zgodnie z MSR / MSSF (IAS / IFRS). Jesteśmy gotowi świadczyć usługi w języku angielskim bez pośrednictwa tłumaczy.

Posiadamy doświadczenie w badaniu sprawozdań skonsolidowanych i sprawozdań finansowych spółek giełdowych. Uczestniczyliśmy w opracowywaniu prospektów emisyjnych spółek akcyjnych wchodzących na giełdę papierów wartościowych.

Dla naszych klientów wykonywaliśmy również usługi doradcze i rewizyjne w zakresie przekształceń, połączeń i podziałów, likwidacji i postępowań upadłościowych. Przeprowadziliśmy szereg wycen przedsiębiorstw oraz ekspertyz finansowych i podatkowych. Nadzorowaliśmy bieżące działanie systemów rachunkowości dla klientów. Od lat prowadzimy również usługowo księgi handlowe, w tym dla nowopowstających fabryk zagranicznych inwestorów działających w specjalnych strefach ekonomicznych. Współpracujemy z kancelariami prawnymi i certyfikowanymi doradcami podatkowymi.

Odpowiedzialność

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

Biegli rewidenci związani z ZBR Faber

Spółka zatrudnia do badania sprawozdań finansowych 15 biegłych rewidentów oraz aplikantów i praktykantów.

Wszyscy biegli legitymują się znaczącym dorobkiem zawodowym i doświadczeniem zdobywanym podczas wieloletniej pracy w audytingu, księgowości, doradztwie finansowym, w organach skarbowych, na kierowniczych stanowiskach w działach finansowych, jako pracownicy naukowi, autorzy publikacji branżowych oraz biegli sądowi.

W naszym gronie są również certyfikowani doradcy podatkowi, osoby z uprawnieniami do usługowego prowadzenia ksiąg wydanymi przez Ministra Finansów oraz absolwenci międzynarodowego programu ACCA: Association of Chartered Certified Accountants Professional Scheme.

Wiedza i doświadczenie naszych pracowników nieustannie pogłębiane jest poprzez uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach, warsztatach, kursach do egzaminów KIBR i ACCA, ale przede wszystkim przy rozwiązywaniu konkretnych problemów naszych klientów.

Swoją wiedzą i doświadczeniem biegli rewidenci firmy FABER dzielą się z pracownikami naszych klientów. Niejednokrotnie przyczyniamy się do znaczących oszczędności, dzięki m.in. wprowadzeniu optymalizacji podatkowej. Wskazujemy obszary ryzyka finansowego i podatkowego.

Zwiększamy wiarygodność naszych klientów w oczach właścicieli, potencjalnych inwestorów, kontrahentów i dla banków. Pomagamy upewnić się służbom finansowo-księgowym naszych klientów o prawidłowości prowadzonych ewidencji, rozliczeń oraz sporządzanych sprawozdań finansowych.