O firmie

Historia firmy FABER

 

Firma FABER została utworzona w roku 1988 przez wówczas księgowych wywodzących się z prywatnego biznesu i od tego czasu z sukcesem zajmuje się audytem, doradztwem podatkowym i księgowym. W okresie istnienia firmy zajmowała się również działalnością szkoleniową a nawet informatyczną tworząc pierwsze na rynku programy finansowo-księgowe oraz dostarczając rozwiązania sprzętowe dla działów księgowych.

Po wejściu w życie przepisów ustawy  o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz o biegłych rewidentach i ich samorządzie uzyskaliśmy wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, co otworzyło nowy rozdział w historii firmy.

Przez większą część naszej historii zajmowaliśmy całe pierwsze piętro w zabytkowej XIX wiecznej kamienicy przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 89 znanej chyba wszystkim mieszańcom Wrocławia udającym się na dworzec kolejowy.  Następnie wiedzeni sentymentem do solidnej przedwojennej zabudowy zmieniliśmy miejsce siedziby na prestiżowy adres przy ulicy Kazimierza Wielkiego, aby od roku 2013 przeprowadzić się ostatecznie do własnej już siedziby mieszczącej się na pierwszym piętrze typowej dla przedwojennego Wrocławia kamienicy przy centralnie położonej ulicy Bernarda Pretficza, vis-à-vis majestatycznego budynku zajmowanego obecnie przez ZUS.

Dzielnica, w której jesteśmy obecnie zakorzenieni znana jest z pięknej architektonicznie zabudowy publicznej i willowej. 

Nie zapominając o historii stosujemy nowoczesne rozwiązania wspierające mobilność i pracę zdalną, współdzielenie wyników pracy zespołów i klientów w chmurze i analizę masową danych.

 

Faber headquarter

Obecna siedziba firmy ZBR Faber Sp. z o.o., fot. Bartosz Kozłowski, źródła własne

 

Doświadczenie

W ponad 20 latach naszej pracy badaliśmy sprawozdania finansowe przedsiębiorstw z terenu zachodniej i południowo-zachodniej Polski oraz w Warszawie. Łącznie objęto audytem ponad 3,500 sprawozdań finansowych różnych podmiotów gospodarczych: spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, banków, działalności osób fizycznych, wyższych uczelni, zakładów opieki zdrowia, zakładów pracy chronionej a nawet fundacji i stowarzyszeń.

Audytowane przez naszą firmę sprawozdania finansowe spółek z udziałem kapitału zagranicznego konsolidowane są w grupowych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych korporacji badanych przez audytorów zagranicznych (m.in. E&Y, PWC, KPMG, Deloitte), z którymi od lat współpracujemy. Stosujemy międzynarodowe standardy i wykonujemy audyty sprawozdań sporządzanych zgodnie z MSR / MSSF (IAS / IFRS). Jesteśmy gotowi świadczyć usługi w języku angielskim bez pośrednictwa tłumaczy.

Posiadamy doświadczenie w badaniu sprawozdań skonsolidowanych i sprawozdań finansowych spółek giełdowych. Uczestniczyliśmy w opracowywaniu prospektów emisyjnych spółek akcyjnych wchodzących na giełdę papierów wartościowych.

Dla naszych klientów wykonywaliśmy również usługi doradcze i rewizyjne w zakresie przekształceń, połączeń i podziałów, likwidacji i postępowań upadłościowych. Przeprowadziliśmy szereg wycen przedsiębiorstw oraz ekspertyz finansowych i podatkowych. Nadzorowaliśmy bieżące działanie systemów rachunkowości dla klientów. Od lat prowadzimy również usługowo księgi handlowe, w tym dla nowopowstających fabryk zagranicznych inwestorów działających w specjalnych strefach ekonomicznych. Współpracujemy z kancelariami prawnymi i certyfikowanymi doradcami podatkowymi. 

 

Odpowiedzialność

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania naszego odpowiedzialnego zawodu na wysoką kwotę.

 

Biegli rewidenci związani z ZBR FABER

Spółka zatrudnia do badania sprawozdań finansowych minimum 6 biegłych rewidentów oraz zmienną liczbę aplikantów, asystentów, księgowych i praktykantów. Jesteśmy również wspierani przez pracowników back office.

Wszyscy biegli legitymują się znaczącym dorobkiem zawodowym i doświadczeniem zdobywanym podczas wieloletniej pracy w audytingu,  doradztwie finansowym lub  na kierowniczych stanowiskach w działach finansowych. Zawsze staramy się zostawić cząstkę naszego doświadczenia klientom.

W naszym gronie są również certyfikowani doradcy podatkowi, osoby z uprawnieniami do usługowego prowadzenia ksiąg wydanymi przez Ministra Finansów przed deregulacją zawodu księgowych oraz absolwenci brytyjskiego programu ACCA: Association of Chartered Certified Accountants Professional Scheme.

Wiedza i doświadczenie naszych pracowników nieustannie pogłębiane jest poprzez uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach, warsztatach, kursach do egzaminów KIBR i ACCA, ale przede wszystkim przy rozwiązywaniu konkretnych problemów naszych klientów.

Swoją wiedzą i doświadczeniem biegli rewidenci firmy FABER dzielą się z pracownikami naszych klientów. Niejednokrotnie przyczyniamy się do znaczących oszczędności. Wskazujemy obszary ryzyka finansowego i podatkowego. Klienci doceniają nasze podejście do współpracy pozostając naszymi partnerami na lata.

Zwiększamy wiarygodność naszych klientów w oczach właścicieli, potencjalnych inwestorów, kontrahentów i dla banków. Pomagamy upewnić się służbom finansowo-księgowym naszych klientów o prawidłowości prowadzonych ewidencji, rozliczeń oraz sporządzanych sprawozdań finansowych.