Badanie sprawozdań

Badanie sprawozdań finansowych 

 

Badanie sprawozdań finansowych to od wielu lat trzon naszej działalności, dziedzina w której rozwinęliśmy największy potencjał stale zatrudniając 6 biegłych rewidentów do obsługi około 140 klientów rokrocznie. Przy badaniu uwzględniamy specyfikę branży klienta oraz zagraniczne pochodzenie kapitału lub jego obecność na zagranicznych rynkach odpowiednio kierując zespół do dobrze zdefiniowanego zadania.

ZBR FABER Spółka z o.o. jest firmą wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 830. Lista prowadzoną jest przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

To co nas wyróżnia to prowadzenie audytu w sposób bezpośredni przez najbardziej doświadczonych biegłych oraz to, że w ramach umowy o badanie sprawozdania finansowego zapewniamy:

 • możliwość uzyskania nieodpłatnych konsultacji i wyjaśnień w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego oraz w czasie jego badania, również w istotnych kwestiach podatkowych,
 • nieodpłatny udział w szkoleniu w zakresie rachunkowości i podatków organizowanym przez naszą jednostkę

Niejednokrotnie udaje nam się, że koszt usługi audytu przez nas wykonywanej szybko zwraca się. Abstrahując od tego, że ze swej natury nasz audyt zwiększa wartość klienta poprzez uwiarygodnienie rezultatów jego działań biznesowych, dzięki czemu można m.in. uzyskać lepsze warunki dla pozyskania inwestora lub kredytodawcy, to nasz klient zyskuje również dzięki wskazaniu obszarów potencjalnej i realnej optymalizacji podatkowej, operacyjnej oraz poprzez ujawnienie nieraz nieuświadomionych ryzyk.

Wcześniejsze zawarcie umowy o badanie pozwoli na przeprowadzenie badania wstępnego wspomagającego etap planowania i ustalenie terminów prac związanych z badaniem w dogodnym dla obu stron czasie.

Licząc na nawiązanie współpracy, zapewniamy o naszej gotowości do uwzględniania wszelkich sugestii dotyczących zakresu prac związanych z badaniem oraz organizacji i harmonogramu ich realizacji. Jesteśmy otwarci na współpracę z audytorami grupowymi, zagranicznymi właścicielami oraz menedżerami finansowymi.

Tryb zawarcia umowy o badanie

Umowa o badanie sprawozdania finansowego zostanie podpisana po przyjęciu oferty i uzgodnieniu warunków wykonania prac.

Projekt umowy udostępniamy pocztą elektroniczną lub listownie na życzenie również w języku angielskim.

Harmonogram Prac

 • Prace rozpoczynają się po podpisaniu umowy o badanie.
 • Harmonogram prac, uwzględniający terminy rozpoczęcia i zakończenia badania sprawozdania finansowego zostanie uzgodniony z przedstawicielami Państwa jednostki,
 • Pierwszym etapem jest badanie wstępne związane z planowaniem i przeprowadzone w okresie przed zamknięciem ksiąg rachunkowych. Termin rozpoczęcia badania wstępnego uzależniony jest od daty podpisania umowy o badanie.
 • Przewidujemy udział członków zespołu rewizyjnego w inwentaryzacji rocznej składników majątkowych.
 • Termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego zostanie dostosowany do wymogów Państwa jednostki. Zapewniamy zakończenie badania sprawozdania finansowego w ciągu 21 dni od dnia przekazania do badania kompletnych sprawozdań finansowych w pierwszej wersji.
 • Pomagamy naszym klientom w wypełnieniu wymogów sprawozdawczych i kontroli wewnętrznej udostępniając wzorcowe tabele i zestawienia.

Proponowane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z badaniem i może być punktem wyjścia do dalszych negocjacji.

Prezentacja wyników badania

Audyt zostanie wykonany zgodnie z przepisami prawnymi i normami zawodowymi dotyczącymi badania sprawozdań finansowych:

 • ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
 • instrukcjami audytora grupowego oraz zasadami grupowymi w przypadku badania pakietu grupowego np. dla celów konsolidacji. 

W wyniku przeprowadzonego badania jednostka otrzyma następujące dokumenty:

 • opinię biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego, zawierający prezentację wyników badania poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, ocenę rachunkowości i systemu kontroli wewnętrznej oraz analizę sytuacji finansowej jednostki,
 • pismo do Zarządu (w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających kierowanie do Zarządu odrębnego wystąpienia).
 • korespondencję z audytorem grupowym, zgodnie z dostarczonymi instrukcjami.

Zamówienie oferty badania sprawozdania finansowego

Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymać szczegółową ofertę badania sprawozdania finansowego, prosimy wypełnić formularz zamówienia. Można również użyć go do przesłania nam uwag, komentarzy lub pytań.

 

Zgodnie z wymogiem art 88 ustawy o biegłych rewidentach zamieszczamy na naszej stronie: Sprawozdanie z wykonanej działalności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego za rok obrotowy 01.01.2012- 31.12.2012